Havfarm 1

Kort produksjonstid i sjø - stor avstand til andre oppdrettsanlegg - mer eksponert lokalitet med gode strøm og miljøforhold for laksen vår. Dette er noen av fordelene med Havfarm. Havfarm åpner for en ny produksjonsmetode hvor vi setter alle forebyggende tiltak mot lakselus i system for større effekt, og hvor vi har enda lavere påvirkning på miljøet enn i tradisjonelle anlegg.

Havfarmen bidrar også til at Nordlaks reduserer sine klimagassutslipp. Den stasjonære Havfarmen blir forsynt med elektrisitet fra land, og skal betjenes av vår nye batteri/gass-hybride brønnbåt som også leveres fra verft i 2020. De aller fleste operasjoner flyttes fra service- og oppdrettsbåter til anleggets egne skinnegående servicevogner.

 
Havfarm 1 (stasjonær Havfarm). Illustrasjon: NSK Ship Design AS/Nordlaks

Havfarm 1 (stasjonær Havfarm). Illustrasjon: NSK Ship Design AS/Nordlaks

 

Dimensjoner og forankring

Den stasjonære Havfarmen blir 385 meter lang, 59,5 meter bred og har kapasitet til 10 000 tonn laks. Anlegget skal ligge fast fortøyhar fått lokalitet 5 kilometer sør-vest for Hadseløya i Hadsel kommune i Vesterålen. Anlegget får en forankringsløsning i baugpartiet. Havfarmen vil ligge på svai rundt lokalitetens senterpunkt. Anleggets retning og dermed plassering innenfor lokaliteten bestemmes av vind-, bølge- og strømretning. 

Havfarmen blir fortøyd med 11 ankere som hver veier 22 tonn. Hvert anker har en holdekraft mellom 300 og 450 tonn. Ankrene er utplassert i tre grupper, med fire anker per gruppe mot nord-vest og sør-vest og en gruppe med tre ankre mot øst. Det er omtrent 650 meter fra ankrene til lokalitetens senterpunkt. Selve Havfarmen vil bevege seg innenfor en sirkel med radius på 450 meter fra lokalitetens senterpunkt.

Lokalitet og miløovervåkningsprogram

Nordlaks har fått lokalitetstillatelse til den stasjonære Havfarmen på lokaliteten Ytre Hadseløya (39777), sør-vest for Hadseløya i Hadsel kommune i Vesterålen. Det er gitt tillatelse til 10 000 tonn MTB på lokaliteten, med en tidsbegrensning frem til 31.12.2025. I forbindelse med søknadn om lokalitet har Nordlaks gjennomført et stort undersøkelsesprogram for å dokumentere dagens miljøtilstand på bunnen i anleggssonen og rundt anlegget (overgangssonen).

Etter at Havfarmen kommer i drift skal det gjennomføres et tilpasset og utvidet miljøovervåkningsprogram som skal dokumentere om og i hvor stor grad Havfarmen påvirker miljøet under og rundt anlegget. Dersom resultatene fra miljøovervåkningen viser at det er forsvarlig, kan Nordlaks søke om en permanent tillatelse på 10 000 tonn MTB.

Se mer informasjon om lokaliteten på Barentswatch.

 
Siem Offshore i sving med å sette ut fortøyninger på lokaliteten Ytre Hadseløya i juni 2019. Foto: Einar Walderhaug

Siem Offshore i sving med å sette ut fortøyninger på lokaliteten Ytre Hadseløya i juni 2019. Foto: Einar Walderhaug

 

Byggeprosess

Den 13. februar 2018 signerte Nordlaks byggekontrakt for den første Havfarmen med verftsgruppen CIMC Raffles. Havfarmen bygges ved selskapets verft i byene Yantai og Haiyang i Kina. 6. november 2018 var det stålkutteseremoni, og første kvartal 2020 skal enheten transporteres fra Kina til Norge og Hadsel.

Nordlaks har booket verdens største lastefartøy, Dockwise Vanguard, for transport av Havfarmen fra Kina til Norge.

 
 

Bemanning

Den faste besetnignen på den første Havfarmen består av to skift á fem personer. Stillingene utlyses den 23. juli 2019, og de som ansettes skal etter planen være klar i Nordlaks-systemet den 1. januar 2019. Stillingene som skal bemanne Havfarm 1 blir:

 • Navigatør/operativ leder

 • Teknisk ansvarlig

 • Kokk/matros

 • Akvatekniker

 • ROV operatør/tekniker

  I tillegg ansettes det en driftsleder for Havfarmene.

  Se hele stillingsutlysningene på Nordlaks.no/karriere

Ringvirkninger

Havfarm-prosjektet skaper store ringvirkninger, særlig i Nord-Norge. Med 13 utviklingstillatelser har Nordlaks mulighet til å produsere om lag 13 000 tonn oppdrettslaks på sikt. Det innebærer blant annet behov for bygging av settefiskanlegg, brønnbåter, utvidelse av fabrikk for slakteri- og videreforedling, oppdretts- og servicebåter samt teknisk utstyr til selve Havfarmen. Totalt investerer Nordlaks over 4 milliarder kroner i Havfarmene og i andre fornyelser langs hele verdikjeden.

Havfarmen bygges i Kina, men er et norskutviklet konsept. Av leverandørene i prosjektet er det en overvekt av norske selskaper. Norsk leverandørindustri er verdensledende både innenfor maritime og oppdrettstekniske løsninger, og Havfarm-prosjektet bidrar til å bringe sammen disse miljøene for å utvikle nye løsninger i grensesnittet mellom maritim næring og havbruksnæringen.

Noen av leverandørene i prosjektet er:

 • NSK Ship Design AS, Harstad: Design og systemintegrering

 • TBD Yantai CIMC Raffles Offshore Ltd., Kina: Design og Konstruksjon av skrog, installasjon av marine systemer

 • Siemens: Elektro og instrumentering/ automasjon

 • Selstad AS, Måløy/Svolvær: Not- og nothåndteringsutstyrsystemer

 • Akva Group AS, Bryne: Fôringssystemer

 • Optimar AS, Giske: System for håndtering av død fisk

 • Scana Offshore AS, Vestby: Fortøyningssystem

 • Techano AS, Kristiansand: Oppdrettsteknisk utstyr: skinnegående servicevogner og dekkskran

 • 7Waves, Son: Strukturanalyser

 • Multiconsult, Oslo: Hydrodynamiske analyser. Metocean data

 • Akvaplan-niva, Tromsø: Miljømålinger og –overvåking,

 • DNV GL, Oslo: Utvikling av regulatorisk rammeverk, 3. parts verifikasjon

 • SINTEF Ocean, Trondheim: Modelltester, analyse

 

Tekniske data

LENGDE: 385 meter
BREDDE: 59.5 meter
DYBDE I RISS: 37.75m 
NOT: 69 000 m3, 56 m dyp 
ENERGIKILDER: landstrøm, back-up generatorer.

Faktaark

Faktaark i PDF om Havfarm-prosjektet. Faktaarket omfatter informasjon om konseptet, deltagere og prosjektets filosofi knyttet til sikkerhet, fiskehelse og miljø.

 

Nedlastbare illustrasjoner og bilder

 
LFC_Havfarm 004_lowres jpg.jpg

Illustrasjon

Illustrasjon av den stasjonære Havfarmen og en av Nordlaks sine nye brønnbåter.

Kredit: Nordlaks/NSK Ship Design

Havfarm 1 side uten bakgrunn.jpg

Illustrasjon

Illustrasjon av den stasjonære Havfarmen som viser hele konstruksjonen fra siden.

Kredit: Nordlaks/NSK Ship Design

 
 
 
LFC_Havfarm_LowRes.jpg

Illustrasjon

Illustrasjon av den stasjonære Havfarmen og en av Nordlaks sine nye brønnbåter.

Kredit: Nordlaks/NSK Ship Design

Stasjonaer%20havfarm%20storm%20november17.jpg

Illustrasjon

Illustrasjon av den stasjonære Havfarmen og en av Nordlaks sine nye brønnbåter.

Kredit: Nordlaks/NSK Ship Design