Havfarm

Vi skaper fremtiden

Havfarmene er en del av Nordlaks sin løsning for en bærekraftig utvikling av havbruksnæringen. Sjøareal er i dag en vesentlig begrensning for videre utvikling av havbruksnæringen, og tilgang til nytt areal er en nødvendighet for at havbruksnæringen skal kunne utvikle seg innenfor fiskevelferdsmessige og miljømessig forsvarlige rammer. Derfor bygger vi Havfarmene.

 

Mål for prosjektet

Nordlaks har mål om å bedre de miljømessige og fiskevelferdsmessige produksjonsbetingelsene i havbruksnæringen. Med Havfarmene skal Nordlaks flytte den siste og mest intensive delen av laksens vekstfase ut av fjordene og lenger bort fra andre akvakulturlokaliteter enn det som er vanlig i dag.

Havfarmene skal plasseres i områder som ikke kan utnyttes til oppdrett med dagens tilgjengelige utstyr. Dette er mer eksponerte havområder med komplekse vind-, strøm- og bølgeforhold, og typisk større dyp. Disse lokalitetene vil gi gode miljømessige, fiskevelferdsmessige og produksjonsmessige betingelser.

 

Kontaktpersoner

 
18-02-13-DSC_3604-Social&Web (2048px) 3.2 CROP.png

Prosjektleder

Bjarne Johansen
Telefon: +47 76 11 85 30

18-04-11-DSC_2634-HighRes JPEG (sRGB) Lars 3.2 CROP.png

Kommunikasjonssjef

Lars Fredrik Martinussen
Telefon: +47 971 93 203
E-post: lfm@nordlaks.no

 
 

Stasjonær og dynamisk Havfarm

Nordlaks søkte opprinnelig om 39 utviklingstillatelser, fordelt med 13 tillatelser til tre ulike Havfarmer. Disse ble i den opprinnelige søknaden omtalt som:

 • Stasjonær Havfarm; Havfarm 1

 • Flyttbar Havfarm; Havfarm 2

 • Dynamisk Havfarm; Havfarm 3

  Nordlaks fikk etter klagebehandling i Nærings- og fiskeridepartementet i september 2017 til sammen 21 utviklingstillatelser, fordelt med 13 tillatelser til stasjonær Havfarm, og 8 tillatelser til dynamisk Havfarm. Vedtaket innebar at den flyttbare Havfarmen ikke blir realisert. Siden det blir bygget to Havfarmer er det naturlig å omtale dem som Havfarm 1 (stasjonær) og Havfarm 2 (dynamisk).

 
Spredning stasjonær.jpg

Stasjonær Havfarm

Den stasjonære Havfarmen vil ha en forankringsløsning i baugpartiet. Denne Havfarmen vil ligge på svai hvor anleggets retning og dermed plassering innenfor lokaliteten bestemmes av vind-, bølge- og strømretning. Fortøyningsløsning vil være avhengig av lokalitet, og avgjøres blant annet av miljølaster, dybde, bunnens topografi og sammensetning. 

Nordlaks har fått lokalitetstillatelse til den stasjonære Havfarmen på lokaliteten Ytre Hadseløy, sør-vest for Hadseløya i Hadsel kommune i Vesterålen.

Dynamisk Havfarm screencap.jpg

Dynamisk Havfarm

Den dynamiske Havfarmen vil ikke ha en permanent forankringsløsning, men vil basere seg på dynamisk posisjonering og fremdriftssystemer for å kunne holde posisjon uten fortøyning samt forflytning. Det vil planlegges for lettere forankringsløsninger for å avlaste fremdriftssystemene og redusere drivstofforbruk når Havfarmen ligger i ro.

Den dynamiske Havfarmen kan dermed flyttes mellom områder avhengig av årstid, vær og vind, miljøforhold eller andre brukeres interesser. 

 

Illustrasjonsfilm

Filmen under ble laget i forbindelse med innleveringen av den opprinnelige søknaden om utviklingstillatelser til Fiskeridirektoratet i 2015. Den omtaler alle tre Havfarmene, og beskriver de grunnleggende prinsippene i konseptet.

 

Fiskevelferd

En av de viktigste forutsetningene for design var en konstruksjon som kan beskytte fisken mot de største miljølastene (vind, strøm og bølger) som kan bli en utfordring i mer eksponerte havområder. Samtidig måtte konstruksjonen tillate tilstrekkelig vannutskifting også i perioder med mindre strøm. Sikkerhet og komfort for anleggets operatører har også hele tiden vært i fokus, sammen med en målsetning om et design som, sammen med den eksponerte plasseringen, reduserer det miljømessige fotavtrykket aktiviteten setter på havbunnen, i tillegg til å bidra forebyggende mot lakselus.

Arbeidsmiljø, helse og sikkerhet

Operatørenes arbeidsmiljø, helse og sikkerhet har vært et sentralt premiss i prosjektet. Det betyr at design, arbeidsoperasjoner og utstyr planlegges med dette utgangspunktet. Nødvendig oppdrettsteknisk utstyr vil være plassert på Havfarmen, blant annet på skinnegående servicevogner. Dette bidrar også til å redusere behovet for interaksjon med andre anlegg, noe som hever biosikkerheten i anlegget sammenlignet med tradisjonelle anlegg.

 
Stasjonær Havfarm. Illustrasjon: NSK Ship Design/Nordlaks

Stasjonær Havfarm. Illustrasjon: NSK Ship Design/Nordlaks

 

Kort historikk og milepæler

Prosjekt Havfarm startet våren 2015, og er et samarbeid mellom Nordlaks og NSK Ship Design i Harstad. Den 24. november 2017 søkte Nordlaks om totalt 39 utviklingstillatelser for bygging av tre ulike Havfarmer. Den 22. desember 2016 fikk Nordlaks ti utviklingstillatelser for bygging av en stasjonær Havfarm, men etter klagebehandling fikk Nordlaks den 5. september 2017 fikk Nordlaks endelig tilsagn om totalt 21 utviklingstillatelser til bygging av to ulike Havfarmer: den stasjonære og den dynamiske Havfarmen. 

Stasjonær Havfarm (Havfarm 1)

 • September 2017: Etter klage vedtok Nærings- og fiskeridepartementet at Havfarm 1 skulle få tilsagn om 13 utviklingstillatelser til stasjonær Havfarm og 8 til dynamisk Havfarm.

 • 13. februar 2018: byggekontrakt for den stasjonære Havfarmen.

 • 26. oktober 2018: Innlegg av “Havfarm-rognen” i det nye settefiskanlegget på Innhavet i Hamarøy.

 • 6. november 2018: Stålkutteseremoni for den stasjonære Havfarmen

 • Juni 2018: Nordland fylkeskommune vedtak om lokalitet “Ytre Hadseløya” og utstedelse av utviklingstillatelser til den stasjonære Havfarmen.

 • Juni/juli 2019: Utlegging av fortøyninger til Havfarm 1

 • 23. juli 2019: Utlysning av 10 stillinger som skal bemanne Havfarm 1

 • 1. Januar 2020: Besetningen til Havfarm 1 skal være på plass i Nordlaks-systemet

 • Våren 2020: Ferdigstillelse på verft og transport til lokalitet

 • Sommeren 2020: Utsett av fisk i den stasjonære Havfarmen

Dynamisk Havfarm (Havfarm 2)

 • September 2017: Nærings- og fiskeridepartementet vedtok etter klage at Nordlaks skulle motta tilsagn om 8 utviklingstillatelser til dynamisk Havfarm.

 • Juni 2019: Fiskeridirektoratet vedtar tilsagn om 8 utviklingstillatelser for dynamisk Havfarm.

 • Oktober 2017 - tdd.: Nordlaks arbeider med arealplanavklaring i Hamarøy kommune som grunnlag for lokalitetssøknad til Nordland Fylkeskommune for dynamisk Havfarm.

 • TBD: byggekontrakt og videre fremdrift i prosjektet.