Produksjonsmetode

Stor smolt, kort produksjonstid i sjø, hyppigere brakklegging og stor avstand. Det er de bærende prinsippene i produksjonsmetoden som Nordlaks planlegger i forbindelse med Havfarmene. Produksjonsmetoden skal gjøre det mulig å ta ut potensialet som Havfarmene skaper for å bedre fiskevelferden og redusere antall behandlinger mot lakselus.

Skjematisk oversikt av Nordlaks-metoden. Illustrasjon: Nordlaks

Skjematisk oversikt av Nordlaks-metoden. Illustrasjon: Nordlaks

Nordlaks-metoden er en tredelt produksjonsmetode som også etterligner laksens naturlige livssyklus. Laksens reise starter i landbaserte anlegg i ferskvann, hvor den oppholder seg til den er stor nok til å komme ut i fjorden. Nordlaks bygger Norges største settefiskanlegg for å få nok kapasitet til å øke størrelsen på settefisken. Jo større settefisk, jo kortere tid må fisken oppholde seg i sjøen til den er slakteklar.

Lokalitetene som planlegges i Havfarm-prosjektet er mer eksponert og mer utsatt for vær, strøm og vind enn tradisjonelle anlegg. Derfor settes Havfarm-fisken først ut i et tradisjonelt oppdrettsanlegg. Det gjør vi for å være sikker på at den er stor og robust nok til å trives i Havfarmen. Når fisken er mellom 1 og 1,5 kilo stor, flyttes den fra det tradisjonelle anlegget til Havfarmen.

Produksjonstiden i Havfarm vil være om lag 10-12 måneder. Fisken slaktes ut fortløpende før brakklegging av hele anlegget og klargjøring for nytt utsett.

Med en slik produksjonsmetode vil Nordlaks oppnå kortere produksjonstid i sjø. Både Havfarmen og de tradisjonelle lokalitetene kan brakklegges langt hyppigere enn hva som er vanlig i dag. Det gir enda bedre kontroll på lakselus, og det er mer skånsomt for miljøet rundt lokalitetene når den mest intensive delen av produksjonen, altså når fisken er stor, skjer i Havfarm.

Havfarmen skal også oppholde seg langt unna eksisterende anlegg. Vi har gitt oss selv en minimumsavstand på 10 kilometer fra nærmeste anlegg. Da klarer vi å utnytte det grunnleggende forebyggende prinsippet om å skille fisken både i tid og rom langt bedre enn i dag.

Nordlaks-metoden er å sette grunnleggende forebyggende tiltak i system for å oppnå størst mulig effekt. Produksjonsmetoden muliggjøres av Havfarm, og legger til rette for bedre fiskehelse, lavere miljøpåvirkning og bedre fiskevelferd.

 
 
Nordlaks har bestilt to nye brønnbåter, som blir levert i henholdsvis 2020 og 2021.

Nordlaks har bestilt to nye brønnbåter, som blir levert i henholdsvis 2020 og 2021.

Norges største settefiskanlegg står klart på Innahvet i Hamarøy i løpet av 2019.

Norges største settefiskanlegg står klart på Innahvet i Hamarøy i løpet av 2019.