Nordlaks med høringssvar til regjeringens foreslåtte grunnrenteskatt

 

Fra 1.januar i år innføres grunnrenteskatt på havbruk i Norge, men detaljene i ordningen er fortsatt ikke vedtatt. Finansdepartementet har derfor åpnet for innspill på foreslått skattemodell gjennom en åpen høringsrunde. Fristen for å sende inn høringssvar til finansdepartementet om forslag til grunnrentebeskatning av havbruk var 4.januar. Nordlaks har sendt inn høringssvar som kommenterer konsekvensene med forslaget, samt alternative modeller for å hente inn ønsket skatteproveny.

Noen hovedpunkter fra høringssvaret til Nordlaks;

  • I høringssvaret fra Nordlaks er det foreslått en grundigere utredning av egnet skattemodell, før endelig vedtak. Det betyr at innføringen av ny skattemodell må utsettes til 1.1.2024. Det gir tid til både utredning/analyse, dialog med partene for å sikre en ikke utelukkende teoretisk behandling av konsekvenser og virkninger – og tid til vedtak før innføringstidspunktet.
  • Nordlaks kan slutte seg til økt skattlegging av havbruksnæringen i tråd med det signaliserte provenybehovet på 3,8 milliarder kroner. Den foreslåtte arbitrære skattesatsen på 40% vil gi et proveny som er flere ganger det myndighetene har kommunisert behovet for. Nordlaks slutter seg også til Sjømat Norges forslag til overgangsordning for inndekning av det kommuniserte provenybehovet inntil ny skattemodell er vedtatt av Stortinget.
  • Skattemodellen for havbruksnæringen, herunder eksisterende eierskatt, må ikke bidra til at i utgangspunktet like aktiva får ulik verdi for ulike eiere, og derved også ulik skattlegging avhengig av eierskap. Reguleringsrenten må skattlegges gjennom eksisterende grunnrenteskattemodeller (auksjon av privilegiet og produksjonsavgifter), og ikke gjennom en særs vridende og særnorsk eierskatt. For å oppnå nøytralitet må matfisktillatelsene tas ut av grunnlaget for eierskatt for lokalt eide selskaper.
  • Feil fastsettelse av normpris, med selv små avvik fra reelt oppnådde priser, vil ha store konsekvenser for oppdretterens skattemessige risiko ved allokering av råstoff til videreforedling. Vi anser det som ikke gjennomførbart hverken for et normprisråd eller andre å fastsette riktige normpriser på laks. Slik bruk av ikke reelle skattegrunnlag som normpris vil ha store negative virkninger på videreforedlingsaktivitet, marked, markedsposisjonen til norsk laks mv. – og vil bidra til en videre utvikling av havbruksnæringen og tilknyttet verdikjede i en motsatt retning av det som er erklærte politiske målsetninger. En normprisberegnet grunnrenteskatt blir aldri nøytral. Det er kun reelt oppnådde priser som kan inngå i beregning av skattegrunnlaget.
  • Regjeringens uttalte mål om at vertskommunene skal komme styrket ut, må innarbeides i det endelige skatteopplegget. Det er fra flere hold allerede dokumentert at det nåværende forslaget vil bety en svekkelse av overføringer til vertskommuner. Havbruksnæringen har hittil vært avgjørende for å redusere og snu flyttestrømmer ut av distriktskommuner langs kysten.

Hele høringssvaret kan leses her – Nordlaks høringssvar grunnrenteskatt.