Havfarmen "Jostein Albert"

 

Havfarmen «Jostein Albert» ligger på lokaliteten Ytre Hadseløy i Hadsel kommune i Nordland. Lokaliteten ligger om lag 5 kilometer fra land og er den mest eksponerte lokaliteten for oppdrett som er i drift i Norge i dag.

«Jostein Albert» er et resultat av et stort innovasjons- og utviklingsprosjekt som Nordlaks startet tidlig i 2015, da myndighetene forberedte en ny ordning som skulle stimulere til teknologisk utvikling i havbruksnæringen. Nordlaks var det første selskapet som leverte søknad om utviklingstillatelser, og et av de første selskapene som har realisert og gjennomført utviklingsprosjektet.

Havfarmen «Jostein Albert» drives i dag som en vanlig del av lokalitetsstrukturen i Nordlaks Oppdrett AS, med en overordnet plan om årlige utsett av laks. På grunn av kort produksjonstid er det mulig å gjennomføre utsett, produksjon og brakklegging i forkant av nytt utsett, innenfor et år. Per sommeren 2022 er den tredje driftssyklusen i gang i «Jostein Albert».

 

Bakgrunn for prosjektet

Utvikling og bygging av havfarmen «Jostein Albert» hadde ikke vært mulig uten norske myndigheters ordning for utviklingstillatelser. Ordningen som kom i 2015, og som ble avviklet i 2017, skulle stimulere til innovasjon og utvikling av teknologi for å bidra til å løse areal- og miljøutfordringer i havbruksnæringen.

Grunntanken bak havfarm-prosjektet er at arealutfordringen i havbruksnæringen henger nøye sammen med også miljø- og andre utfordringer som fiskehelse og -velferd. For oss var det, og er det fortsatt, helt åpenbart at havbruksnæringen trenger tilgang på sjøareal for å utvikle seg videre. Havfarmen representerer utvikling av ny teknologi som muliggjør bruk av nye arealer langs norskekysten til havbruk og matproduksjon. Evnen til å ta i bruk nytt areal gir også rom for å spre produksjonen av fisk i tid og rom. Det er avgjørende forutsetninger for å kontrollere lakselus gjennom forebygging og slik redusere miljøpåvirkningen fra næringen vår.

Havfarmen «Jostein Albert» er blant de absolutt fremste prosjektene i verden for å bidra i utviklingen av en mer eksponert og etter hvert havgående (offshore) akvakulturnæring.

 

 

 

Kunnskapsdeling fra prosjektet

Tilsagnet om utviklingstillatelser for stasjonær havfarm angir kriterier for kunnskapsdeling fra prosjektet. For å oppfylle disse kriteriene deler Nordlaks på ulike måter erfaringer, ny kunnskap og data fra havfarm-prosjektet. Noe av kunnskapsdelingen skjer via publikasjoner som er tilgjengelig her.

 

Sluttrapport for havfarm-prosjektet
Rapport om erfaringer og kunnskap fra prosjekterings- og byggefasen
Faktaark om havfarm-prosjektet

 

 

Lokalitet og overvåking av miljøet

Myndighetene har gitt lokalitetstillatelse for havfarmen på Ytre Hadseløya (lok nr. 39777), sør-vest for Hadseløya i Hadsel kommune i Vesterålen. Det er gitt tillatelse til 10 000 tonn MTB på lokaliteten, med en tidsbegrensning frem til 31.12.2025.

I forkant av at driften på lokaliteten kom i gang har Nordlaks gjennomført mange undersøkelser for å dokumentere nulltilstanden (naturtilstanden) for miljøet på bunnen i anleggssonen og rundt anlegget (overgangssonen).

Mens havfarmen er i drift gjennomføres et tilpasset og utvidet miljøovervåkningsprogram som skal dokumentere om og i hvor stor grad driften påvirker miljøet under og rundt anlegget. Dersom resultatene fra miljøovervåkningen viser at det er forsvarlig, kan Nordlaks søke om en permanent tillatelse på 10 000 tonn MTB.

Resultatene fra overvåkingsprogrammet har vært svært gode de første to årene med drift i havfarmen. Miljøtilstanden har blitt redusert fra 1 (meget god, altså beste karakter) til 2 (god) underveis i de to utsettene. Vi har begge gangene dokumentert at miljøtilstanden har forbedret seg underveis i driften, fra halvveis i produksjonen og frem til like før utslakting. Det er uvanlige og gode resultater, ettersom den største belastningen på havbunnen vanligvis skjer i den siste perioden før utslakt når fisken er størst. I løpet av brakkleggingsperioden har vi dokumentert en ytterligere forbedring, slik at miljøtilstanden i forkant av hvert av de tre utsettene har vært 1 (meget god). Det er så langt dokumentert at miljøet er restituert imellom hver produksjonssyklus. Det at miljøtilstanden på bunnen opprettholdes over tid er bærekraft i praksis.

Resultatene fra overvåkningsprogrammet er offentlig og kan lastes ned fra Fiskeridirektoratets nettsider. Den foreløpig siste rapporten ble gjennomført i mars 2022 og kan lastes ned her.

Barentswatch publiserer også resultater av ukentlige lusetellinger samt informasjon om brønnbåtanløp etc. på lokaliteten.

 

Miljøundersøkelse (B-undersøkelse) ved Ytre Hadseløya (39777), mai 2022. Før utsett.
Barentswatch: Lokaliteten Ytre Hadseløya (39777)

 

 

Tekniske data og dimensjoner

 • Lengde: 385 meter
 • Bredde: 59,5 meter
 • Dybde i riss: 37,75 meter
 • Not: 6 enheter á 69 000 m3. Hver not er opptil 56 meter dyp.
 • Energikilder: Ren energi fra land (landstrøm). Reservegeneratorer i tilfelle strømbrudd.

Havfarmen “Jostein Albert” er 385 meter lang, 59,5 meter bred og har kapasitet til 10 000 tonn laks. Havfarmen har lokalitet 5 kilometer sør-vest for Hadseløya i Hadsel kommune i Vesterålen. Anlegget har en forankringsløsning i baugpartiet og vil ligge fast forankret på svai rundt lokalitetens senterpunkt. Anleggets retning og dermed plassering innenfor lokaliteten bestemmes av vind-, bølge- og strømretning.

Havfarmen er fortøyd med 11 ankere som hver veier 22 tonn. Hvert anker har en holdekraft mellom 300 og 450 tonn. Ankrene er utplassert i tre grupper, med fire anker per gruppe mot nord-vest og sør-vest og en gruppe med tre ankre mot øst. Det er omtrent 650 meter fra ankrene til lokalitetens senterpunkt. Selve havfarmen beveger seg innenfor en sirkel med radius på 450 meter fra lokalitetens senterpunkt.

Havfarmen blir i henhold til Kystverkets bestemmelser merket som et oppdrettsanlegg. Det innebærer blant annet blinkende lys på anlegges ytterkanter.

Ringvirkninger fra havfarm-prosjektet

Havfarm-prosjektet skaper store ringvirkninger, særlig i Nord-Norge. Med 13 nye tillatelser for akvakultur har Nordlaks evnen til å øke produksjonen betydelig. Det har medført behov for bygging av nye settefiskanlegg, brønnbåter, utvidelse av fabrikk for slakteri- og videreforedling, oppdretts- og servicebåter samt teknisk utstyr til selve havfarmen. Totalt investerer Nordlaks over 5 milliarder kroner i havfarmene og i andre fornyelser langs hele vår verdikjede. Dette er det største løftet i selskapets historie, og blant de største industrielle investeringene i fastlandsøkonomien i Nord-Norge noen gang. Havfarm-prosjektet bidrar til etableringen av nye arbeidsplasser og øker allerede betydelige ringvirkninger fra Nordlaks sin aktivitet. Fra 2018 og frem til 2022 har antallet sysselsatte i Nordlaks vokst fra om lag 500 til over 700.

Havfarmen ble bygget i Kina, men er et norskutviklet konsept. Av leverandørene i prosjektet er det en overvekt av norske selskaper. Norsk leverandørindustri er verdensledende både innenfor maritime og oppdrettstekniske løsninger, og havfarm-prosjektet bidrar til å bringe sammen disse miljøene for å utvikle nye løsninger i grensesnittet mellom maritim næring og havbruksnæringen.

 

Leverandører

 

 

Maritimt/offshore

 • Yantai CIMC Raffles Offshore Ltd (verft)

 • Boskalis (Transport av havfarm fra Kina)

 • Siem Offshore (Utlegg av fortøyning, float-off og hook-up)

 • DOF (Float-off og Hook-up)

 • Boa (Float-off og hook-up)

 • Seaworks (utlegg av landstrømskabel

 • Seasystems (tidl- Scana) – turret, fortøyning og landstrømskabel, inkl. koordinering av utlegg/float-off/hook-up

 • Nexans (kabel – gjennom Scana)

 • Vryhof (Anker – gjennom Scana)

 • Ramnäs (Kjetting – gjennom Scana)

 • SAP (Skrogovervåking)

 • Kongsberg (Sensorikk til skrogovervåking)

 • Siemens (Kraft- og automasjonspakke)

 • Scanmatic (Sensorer til kjettingovervåking – gjennom Scana)

 • Techano (RMSU og dekkskran)

 • 7Waves (Strukturdesign – gjennom NSK)

 • First Ocean Associates (Koordinering/ledelse av utlegging av fortøyning – gjennom Scana)

 • Semar (Koordinering/ledelse av float-off og hook-up operasjon – gjennom Scana)

 • Core Marine (Koordinering/ledelse av kabelutlegging – gjennom Scana)

 • DNV GL (Verifikasjon/klasse)

 • Servi (Notvinsjer – gjennom Selstad)

 • Jotun (maling)

 • Rolls Royce (Tunnelthrustere. Nå Kongsberg)

 • Skuld (forsikring)

 • Fearnleys/MIL Shipping (megler)

 • Premas (vedlikeholdssystem)

Havbruk

 • Akva Group (Fôringsanlegg)

 • Selstad (nøter og nothåndtering)

 • Optimar (dødfiskanlegg)

 • Lift-up (dødfiskopptak – gjennom Optimar)

 • Berg Elektro (Bistand til ferdigstilling)

 • Lofoten Elektro (Bistand til ferdigstilling)

 • Skarvik (Bistand til ferdigstilling)

 • Skretting (Fôr, og solbriller.)

 • Åkerblå (Fiskehelsetjenester)

 • Akvaplan-niva (Miljøtjenester)

 • Skarsvaag (Skyssbåt)

 • Sintef Ocean (modellforsøk)

 • Hordafôr (ensilasje/beredskap)

 • Ocein (Notvasker)

 • Blueye (Inspeksjons-ROV)

 • Pump Supply (Pumpepakke til notvasker)

 • Multiconsult (Designbidrag innenfor flere felt – gjennom NSK)

 • Fugro Oceanor (Leverandør av bølgebøye – gjennom Akvaplan-niva)

 • NSK Ship Design (Design)

 • Aanderaa/Xylem (Oksygenmålere)

 • SAIV (CTDO-sonde)

 • SJ Dykk (Dykkertjenester ifm utlegging av kabel)

 • Dykkerkompaniet (Dykkertjenester ifm. ferdigstillelse)

 • Veterinærinstituttet (Faglig ansvar for dokumentasjonsprogram – biologisk prestasjon)

Øvrige leverandører

 • Allweiler (pumper)

 • Brødrene Dahl (ventiler)

 • Jets (Sanitærsystem inkl. kloakkbehandlingssystem)

 • Viking Norsafe (Redningsutstyr og Fast Daughter Craft)

 • IMS (Vanntette skyvedører)