Utviklingsprosjektet Hydra

Hydra er Nordlaks sitt neste store utviklingsprosjekt. I løpet av 2024 skal den semilukkede produksjonstanken være på plass på lokaliteten Sørvika i Hadsel kommune.

Produksjonstanken Hydra og brønnbåt

Fakta om Hydra-prosjektet

I februar 2021 overtok Nordlaks et selskap som het Hydra Salmon Company II AS. Selskapet hadde forut for overtakelsen fått tilsagn om fire utviklingstillatelser til utvikling av konseptet “produksjonstank”. Dette betyr at Nordlaks nå har overtatt utviklingsprosjektet og jobber for å realisere produksjonstanken i tråd med tilsagnet fra Fiskeridirektoratet.

Nordlaks anser at teknologien i prosjektet er et viktig bidrag til den videre utviklingen av Nordlaks og til det teknologiske mangfoldet i havbruksnæringen. Ved å realisere Hydra-prosjektet vil Nordlaks utvikle kompetanse på design og drift også av semilukkede konsepter, med forventede fordeler både når det gjelder rømmings- og biosikkerhet, særlig mot lakselus.

Tanken bak konseptet er å utnytte de komparative fortrinn for oppdrett av laks som man har i Norge, og samtidig ta i bruk tekniske løsninger for å adressere miljømessige utfordringer som lakselus. Dette er en god løsning også ut fra et bærekraft- og fiskevelferdsperspektiv. Når vi overtar dette utviklingsprosjektet så begir Nordlaks seg samtidig inn på et nytt og interessant utviklingsspor.
– Konsernsjef Eirik Welde

Om konstruksjonen

«Produksjonstanken» lages for oppdrett av atlantisk laks eller regnbueørret. Enheten får tett tak og vegger ned til 20 meter under havoverflaten. Den tette konstruksjonen har til hensikt å hindre lakselus og sykdomssmitte å komme inn til fisken. I nedkant av den tette veggen skal det være et system utskifting og strømsetting av vannet inne i tanken. Produksjonstanken skal ha integrerte systemer for fôring og dødfiskhåndtering. Enheten vil ikke være permanent bemannet. Ekstern assistanse kan være nødvendig ved mottak av fôr, utstyr, uttak av fisk, tømming av ensilasje med mer. Produksjonstanken er ikke avhengig av fôrflåte. Den skal kobles til landstrøm, men vil ha backup dieselgeneratorer i tilfelle strømbrudd.

Enheten består av tre deler: overflatemodul, tank-/skrogvegg og ledeskovlmodul.

 

Overflatemodul

Overflatemodulen består av et sirkulært skrog og en takseksjon formet som en dome. Selve skroget (overlfatemodul, skrogvegg og ledeskovlmodul) skal være produsert av stål, mens takseksjonen skal være produsert i et lettere materiale. Modulen er tett med unntak av ut-/innluft. Skroget skal ha en indre diameter på 60 meter og en ytre diameter på 72 meter. Overflatemodulen inneholder fôrlager, maskinrom, verksted, dødfisksystem med mer.

 

Tank-/skrogvegg

Den tette skrogveggen strekker seg fra overflatemodulen og ned til 20 meter under vannoverflaten. Skrogveggen skal fungere som en fysisk barriere for å redusere påvirkning på fisken fra omgivelsene.

 

Ledeskovlmodul

Dette er en rigid konstruksjon som består av et system av “vinger” og skovler som følger hele tankveggens nedre kant. Modulen skal sende vann opp og ut til sidene av produksjonstanken for strømsetting og vannutskifting inne i tanken.

 

Drift av produksjonstanken

Produksjonstanken konstrueres for en maksimalt tillatt biomasse på 3120 tonn (fire utviklingstillatelser).

Produksjonstanken skal kunne opereres uten permanent bemanning, på samme måte som tradisjonelle oppdrettsanlegg. Enheten vil ikke være avhengig av fôrflåte og skal driftes med strømtilførsel fra land. En del operasjoner forventes å kunne fjernstyres, slik som åpning av luker ifm fôrmottak, kameraovervåking av fisk og anlegg samt fôring av fisk. Enheten rengjøres med fjernstyrt undervannsfarkost (ROV) underveis i produksjonen samt mellom produksjonssykluser. Produksjonstanken utstyres med to dokker (kaianlegg) for anløp og fortøyning av persontransport-, servicefartøy eller andre støttefartøy.

 

Lokalisering

Nordlaks har søkt om endring av lokalitet Sørvika i Hadsel kommune for uttesting av Hydra. Lokaliteten ligger i nordenden av Raftsundet, og er med sin strømstyrke godt egnet for uttesting av konseptet.

Søknaden innebærer at dagens anlegg, med et overflateareal på om lag 25 000 kvadratmeter, fjernes og erstattes med Hydra. Hydra har et overflateareal på om lag 5000 kvadratmeter. Dette betyr at ferdsels- og fiskeforbudssoner på lokaliteten blir vesentlig mindre. Hydra har en annen utforming enn tradisjonelle fiskeoppdrettsanlegg. Den lukkede takkonstruksjonen medfører særlig at anlegget blir høyere og dermed mer synlig i landskapet enn tradisjonelle merder.

 

Kunnskapsdeling fra prosjektet

Tilsagnet om utviklingstillatelser for produksjonstanken angir kriterier for kunnskapsdeling fra prosjektet. For å oppfylle disse kriteriene deler Nordlaks på ulike måter erfaringer, ny kunnskap og data fra prosjektet. Noe av kunnskapsdelingen skjer via publikasjoner som er tilgjengelig på denne siden.

Nedenfor finner du faktaark om Hydra-prosjektet, og en rapport fra modelltesten av Hydra-tanken. Faktaarket omfatter informasjon om konseptet, deltagere og prosjektets filosofi knyttet til vesentlige momenter som sikkerhet, drift, miljø og fiskehelse. Rapporten dokumenterer oppfyllelse av målkriterium 2.1 i tilsagn om utviklingstillatelser.

Illustrasjon av produksjonstanken Hydra

Slik ser Hydra ut under vann. Illustrasjon: Nordlaks/NSK Ship Design.

 

kartskisse lokaliteten Sørvika i Hadsel kommune

Kartutsnitt som viser omsøkt plassering av Hydra på lokaliteten Sørvika i Hadsel. Illustrasjon: Fra søknaden

Faktaark om Hydra
Modelltest Hydra

 

 

Mer om Nordlaks sine innovasjons- og utviklingsprosjekter

Illustrasjon av produksjonstanken Hydra
04.02.2022|
Teknologi Teknologi

Nordlaks har signert byggekontrakt for Hydra